It is only a tiny Garden It is only a tiny Garden
Spitzbub' Spitzbub'
Alles tanzt Charleston Alles tanzt Charleston
Youchka Youchka
Veronika, der Lenz ist da Veronika, der Lenz ist da
La Cumparsita La Cumparsita
Loin du Bal Loin du Bal
Phantom-Melodie Phantom-Melodie